Integriteitstest in assessments

Het integriteitsonderdeel wordt bij een uitgebreid assessment tegenwoordig standaard ingezet. Hiermee wordt inzicht gegeven in integriteitsgevoeligheid.

Integriteit meetbaar

Integriteitstest in assessments. Veel opdrachtgevers hebben de vraag of integriteit van een medewerker meetbaar is. Dit is inderdaad meetbaar. Door inzet van de integriteitstoets van NCP Assessments meten wij de verschillende aspecten van integriteit. De aspecten zijn: Rechtvaardigheid, hebzucht vermijding, oprechtheid en bescheidenheid. Deze test geeft een betrouwbaar beeld van iemands natuurlijke neiging tot integer gedrag. Integriteit blijkt uit meerdere onderzoeken een goede voorspeller van werksucces in het algemeen (Lee, K., Ashton, M. C., Morrison, D. L., Cordery, J., & Dunlop, P. D. (2008)

Hexaco

Integriteit is meetbaar gemaakt met de Hexaco. Deze test is ontwikkeld door Michael C. Ashton en Kibeom Lee ( Ashton, M. C., & Lee, K. (2007) . De test is een verbetering van de welbekende big five test. De Hexaco valt te omschrijven als de big six waarbij integriteit het zesde thema is. Het is niet zo dat je kan zeggen dat iemand die laag scoort op de facetten die met integriteit samenhangen ook daadwerkelijk integer is. Wel is het mogelijk om te zien in hoeverre iemand van nature de neiging heeft om zich integer te gedragen. Organisaties kunnen hun steentje bijdragen door te zorgen voor een integere bedrijfsvoering. Hoe ze dat kunnen doen is door processen zo in te richten dat integriteit vanzelfsprekend wordt. Het belang hiervan wordt onderstreept door de Hexaco.

Twee elementen zijn hierbij belangrijk: contraproductief werkgedrag (Counter-productive workbehaviour ofwel CPW) en burgerschap in organisaties (Organisational Citizenship Behaviour ofwel OCB). CPW gaat over gedrag dat ondermijnend werkt. Het kan gaan om zaken als fraude, diefstal en verzuim. OCB betreft de tegenhanger en gaat over het gedrag wat je als organisatie graag ziet bij medewerkers. Als vuistregel geldt dat het verbeteren van OCB leidt tot vermindering van CPW.

Lee, K., Ashton, M. C., Morrison, D. L., Cordery, J., & Dunlop, P. D. (2008). Predicting integrity with the HEXACO personality model: Use of self‐and observer reports. Journal of Occupational and Organizational Psychology81(1), 147-167.
Ashton, M. C., & Lee, K. (2007). Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO model of personality structure. Personality and social psychology review11(2), 150-166.

Het werkveld na COVID-19

Wat gaat er gebeuren in de wereld na COVID-19? Wie het weet mag het zeggen. McKinsey Global Institute deed onderzoek naar welke veranderingen noodzakelijk zijn in het werkveld. McKinsey heeft daarbij naar de wereldwijde invloed gekeken. Uit het onderzoek komt naar voren dat organisaties een aantal skills bij werknemers moeten ontwikkelen. Het gaat om de volgende vaardigheden: digitaal, cognitief, sociaal en emotioneel, wendbaarheid en veerkracht. 

Veranderende organisaties

Organisaties waren al onderhevig aan snelle veranderingen door technologie, en veranderende businessmodellen. Het virus heeft deze veranderingen in een stroomversnelling gebracht. Uit een berekening in 2017 kwam naar voren dat wereldwijd veertien procent van de mensen helemaal opnieuw geschoold moet worden. Veertig procent moet deels opnieuw opgeleid worden. Maar liefst zeventig procent van de Europese directeuren sprak over flinke veranderingen in vaardigheden tegen de tijd dat het 2020 zou zijn.

Focus van Human Resource Management

Een rapport van LinkedIn gaf bovendien aan dat 57 procent van de Human Resource Managers focust op leiderschap en managementvaardigheden, 42 procent op creatief oplossend vermogen en 40 procent op communicatieve vaardigheden. 

De vier uitgangspunten voor het ontwikkelen van medewerkers, en het toekomstbestendig zijn als organisatie zijn als volgt:

1. Vergroot de mogelijkheden om te kunnen werken in een volledig digitale omgeving
2. Ontwikkel cognitieve vaardigheden om innovatie en herontwerp vorm te kunnen geven
3. Ontwikkel sociale en emotionele vaardigheden om te zorgen voor een goede samenwerking, goed management en zelfontplooing
4. Ontwikkel wendbaarheid en veerkracht tijdens, en na COVID-19

Meer informatie?

Lees voor meer informatie het volledige Engelstalige artikel via McKinsey. Lees meer over het NCP-model en ontdek hoe NCP Assessments deze inzichten in de assessmentpraktijk toepast.

Van verandering naar verbetering met het NCP-model

NCP staat voor Neuro Context Profile: het laat de samenhang zien tussen context en individu. Ontdek onze methode en de kracht van onze unieke assessments.