Skip to content
Integriteitstest in assessments

Door:

Datum:

Het integriteitsonderdeel wordt bij een uitgebreid assessment tegenwoordig standaard ingezet. Hiermee wordt inzicht gegeven in integriteitsgevoeligheid.

Integriteit meetbaar

Integriteitstest in assessments. Veel opdrachtgevers hebben de vraag of integriteit van een medewerker meetbaar is. Dit is inderdaad meetbaar. Door inzet van de integriteitstoets van NCP Assessments meten wij de verschillende aspecten van integriteit. De aspecten zijn: Rechtvaardigheid, hebzucht vermijding, oprechtheid en bescheidenheid. Deze test geeft een betrouwbaar beeld van iemands natuurlijke neiging tot integer gedrag. Integriteit blijkt uit meerdere onderzoeken een goede voorspeller van werksucces in het algemeen (Lee, K., Ashton, M. C., Morrison, D. L., Cordery, J., & Dunlop, P. D. (2008)

Hexaco

Integriteit is meetbaar gemaakt met de Hexaco. Deze test is ontwikkeld door Michael C. Ashton en Kibeom Lee ( Ashton, M. C., & Lee, K. (2007) . De test is een verbetering van de welbekende big five test. De Hexaco valt te omschrijven als de big six waarbij integriteit het zesde thema is. Het is niet zo dat je kan zeggen dat iemand die laag scoort op de facetten die met integriteit samenhangen ook daadwerkelijk integer is. Wel is het mogelijk om te zien in hoeverre iemand van nature de neiging heeft om zich integer te gedragen. Organisaties kunnen hun steentje bijdragen door te zorgen voor een integere bedrijfsvoering. Hoe ze dat kunnen doen is door processen zo in te richten dat integriteit vanzelfsprekend wordt. Het belang hiervan wordt onderstreept door de Hexaco.

Twee elementen zijn hierbij belangrijk: contraproductief werkgedrag (Counter-productive workbehaviour ofwel CPW) en burgerschap in organisaties (Organisational Citizenship Behaviour ofwel OCB). CPW gaat over gedrag dat ondermijnend werkt. Het kan gaan om zaken als fraude, diefstal en verzuim. OCB betreft de tegenhanger en gaat over het gedrag wat je als organisatie graag ziet bij medewerkers. Als vuistregel geldt dat het verbeteren van OCB leidt tot vermindering van CPW.

Lee, K., Ashton, M. C., Morrison, D. L., Cordery, J., & Dunlop, P. D. (2008). Predicting integrity with the HEXACO personality model: Use of self‐and observer reports. Journal of Occupational and Organizational Psychology81(1), 147-167.
Ashton, M. C., & Lee, K. (2007). Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO model of personality structure. Personality and social psychology review11(2), 150-166.

Nieuwste insights